We're just people.

Sep 16 2014
+
+
thug-shinji:

Shinji having fun at the local park

thug-shinji:

Shinji having fun at the local park

(via ichiroogami)

10,099 notes

+
+
+
Sep 15 2014

(Source: rairakkun, via gxkv)

350 notes

+
+
+

transparent

transparent

(Source: , via gxkv)

4,379 notes

+
+
+
+
+
Page 1 of 2066